Untitled Document

8. SINIF YENİ MÜFREDATI (2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK)
8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
Terimler: En büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya
da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Örneğin: 288=25. 32
• Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer
verilir.

8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK)
hesaplar; ilgili problemleri çözer.
8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

 

8.1.2. Üslü İfadeler
Terimler: Çok büyük ve çok küçük sayılar

8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.

8.1.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
• Örneğin: 82,53 = 8 .10 1 + 2 . 10 0 + 5 . 10 -1 + 3 . 10 -2

8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
• Ele alınması beklenen kurallar:

8.1.2.4. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
• Örneğin, 51,2×10 5 sayısı 512×10 4 veya 5,12×10 6 şeklinde de ifade edilebilir.

8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
• a bir gerçek sayı, 1 # |a| < 10 ve n bir tam sayı olmak üzere olmak üzere
a x 10 n gösterimi “bilimsel gösterim”dir. Örneğin, 5.120.000 sayısının bilimsel
gösterimi 5,12×10 6 olarak ifade edilmektedir.

 

8.1.3. Kareköklü İfadeler
Terimler: Tam kare sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı
Semboller: :

8.1.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır.

8.1.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
• Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden, bir sayıyla karekökü
arasındaki bağıntı ele alınabilir.
• Karesi a olan sayı " a olarak tanımlanır. x 2= a ifadesinde x’in değerinin
" a olduğu ifade edilir.

8.1.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında
olduğunu belirler.
• Örneğin, 31 sayısının 5 ile 6 sayıları arasında bulunduğunu ve 6’ya daha yakın
olduğunu belirlemeye yönelik tahmin çalışmaları yapılır.

8.1.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
• Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine
(iki tam sayının oranı şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. r sayısı bir
irrasyonel sayı olarak tanıtılır.
• Devirli ondalık gösterimleri, rasyonel sayı olarak ifade etmeye yönelik çalışmalara
yer verilir.

8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
• Paydasında a " c veya a " b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle
işlemlere girilmez.

8.1.3.6. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök
içine alır.

8.1.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek
verir.
• Örneğin, 18 ’i doğal sayı yapan çarpanlara 2 , 5 2 ve 18 sayıları örnek
olarak verilebilir.

8.1.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
• Paydasında a " c veya a " b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle
işlemlere girilmez.

8.1.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
• Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare olan ondalık gösterimlerin
kareköklerini bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir.

8.2. CEBİR
8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Terimler: Özdeşlik, çarpanlara ayırma

8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
• x· x=x2; 23x=6x2; -6x· x=-6x2; 5·3x=15x; x2·y=x·x·y gibi temel cebirsel ifadeler
üzerinde durulur.
• Terim, katsayı, değişken gibi kavramların anlamı üzerinde durulur.

8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
• y(3y-2); (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur.
• Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
• Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer
verilir.

8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
• (a ± b)2 = a 2 ± 2ab + b 2 ve a 2 - b 2 = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır.
Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.

8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
• Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a 2 ± 2ab + b 2 biçimindeki
ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar
ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.

 

8.2.2. Doğrusal Denklemler
Terimler: Eğim, bağımlı değişken, bağımsız değişken

8.2.2.1. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi
oluşturur ve yorumlar.
• Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere paralelliği, orijinden geçip
geçmediği ve benzeri durumların gerçek yaşamla ilişkisi kurulur.
• Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki noktaların x ve y koordinatları
arasındaki ilişki, eksenleri hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçmediği,
eksenlere paralelliği ve benzeri durumlar ele alınır.
• Bir değişkenin değerinin diğerine göre nasıl değiştiği, hangisinin bağımlı, hangisinin
bağımsız değişken olduğu incelenir.

8.2.2.2. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili
tabloları eğimle ilişkilendirir.
• Eğimin her üç gösterimdeki yansımaları incelenir. Eğimin işaretinin ve büyüklüğünün
anlamı üzerinde durulur. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanılır.

8.2.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
• Örneğin; 3x +4y =2 & x=(2-4y )/3

8.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
• Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel olan denklemlere yer verilir.

8.2.3. Denklem Sistemleri
Terimler: İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemi

8.2.3.1. İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
• Doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde, yerine koyma veya yok etme yöntemleri
kullanılır.

8.2.3.2. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların
grafikleri arasında ilişki kurar.
• Gerçek yaşamla ilişkili problem durumlarının grafiğini yorumlamaya yönelik
çalışmalara da yer verilir.

8.2.4. Eşitsizlikler
Terimler: Eşitsizlik
Semboller: 2 , 1 , # , $

8.2.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun
matematik cümleleri yazar.
• Örneğin, “Kreşe en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor.” ifadesinde çocukların
yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x $ 3 olarak belirtilebilir.

8.2.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
• x $-1; -3# t 17; a11 gibi durumlar inceletilir.

8.2.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
• En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir
sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin fark edilmesine
yönelik çalışmalara yer verilir.

8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
8.3.1. Üçgenler
Terimler: Hipotenüs, Pisagor bağıntısı, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, kenarortay, açıortay,
yükseklik

8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
• Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin
elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
• Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve
yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu
ilişkilendirir.
• Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir. Uygun bilgisayar
yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir.

8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
• Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları
arasındaki ilişki de ele alınır.

8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
• (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3)
iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin
uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır. Dinamik geometri yazılımları ile
yapılacak çalışmalara yer verilebilir.

8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
• Pisagor bağıntısının gerçek yaşam uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir.
• Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını
kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir.
• Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını
kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.

8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
Terimler: Dönme, dönme merkezi, dönme açısı

8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini
oluşturur.

8.3.2.2. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla
saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş
olduğunu keşfeder.
• Dönme dönüşümü tanımlanırken dönme merkezi ve dönme açısı terimleri tanıtılır.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.3.2.3. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma,
herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini
belirleyerek çizer.

8.3.2.4. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya
çıkan görüntülerini oluşturur.
• Kareli kâğıt veya koordinat sistemi üzerinde yapılacak çalışmalara yer verilir.
• İki eş düzlemsel şekilden birinin diğerinin hangi dönüşümler altındaki görüntüsü
olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
• Çeşitli desenlerde ve süslemelerde bulunan dönüşümleri belirlemeye yönelik
çalışmalara da yer verilir.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
Terimler: Benzerlik oranı
Semboller: Eşlik için ” ܔ sembolü, benzerlik için “.” veya “+”sembolü kullanılır.

8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini
belirler.
• Eş şekillerde karşılık gelen kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer
üçgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı
olduğu vurgulanır. AAA, AKA gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak
verilmez. Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği
vurgulanır.
• Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara
yer verilir.

8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler
oluşturur.
• Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara
yer verilir. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

8.3.4. Geometrik Cisimler
Terimler: Taban, yükseklik, yüzey alanı, piramit, silindir, prizma

8.3.4.1. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını
çizer.
• Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
• Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
• Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
• Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
• Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
• Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını dik prizmanın hacim bağıntısı ile ilişkilendirmeye
yönelik çalışmalara yer verilir.

8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
• Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
• Somut modellerle çalışmalara yer verilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

8.4. VERİ İŞLEME
8.4.1. Veri Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
Terimler: Histogram, grup sayısı, grup genişliği

8.4.1.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar.
• Histogram oluşturulurken veri grubunun açıklığı seçilen grup sayısına bölünür
ve aşağıdaki eşitsizlik dikkate alınarak grup genişliği için en küçük doğal sayı
değeri belirlenir.
açıklık
grup sayısı 1grup genişliği
• Histogram oluşturulurken gerektiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

8.4.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu,
sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasında
dönüşümler yapar.
• Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur.

 

8.5. OLASILIK
8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
Terimler: Olasılık, çıktı, olay, eş olasılık, imkansız olay, kesin olay

8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
• Örneğin bir madeni para atıldığında olası durumların yazı ve tura olacağı vurgulanır.

8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
• Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin, bir
okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden
rastgele çekilen bir ismin öğrenci olma olasılığının daha fazla olduğu; 15’i erkek
ve 15’i kız olan bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile
erkek olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.

8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin
1/n olduğunu açıklar.
• Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil etmektedir.
• Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer
verilir. Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu
vurgulanır.

8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları
yorumlar.

8.5.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
• Ayrık olayların birleşimini (örneğin, zar atıldığında tek sayı gelmesi) içeren durumlar
da incelenir. Ayrık olan ve olmayan kavramına girilmez.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Matematik yeni müfredatı